KESKO SENUKAI

UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA“

PREKIŲ PARDAVIMO TAISYKLĖS 

2018-03-20 redakcija

I. TAISYKLIŲ OBJEKTAS

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo Taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, verslo tikslais perkančio prekes (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Kesko Senukai Lithuania“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes iš Pardavėjo (toliau kartu Pirkėjas ir Pardavėjas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi). Laikoma, kad įsigydamas prekes iš Pardavėjo, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pirkėjas gali susipažinti su Taisyklėmis Pardavėjo interneto svetainėje ir/ar Pardavėjo prekybos centruose.

1.3. Šalys kiekvieną kartą joms priimtina forma atskirai tariasi dėl konkretaus prekių pardavimo. Kiekvieną kartą atskirai Pardavėjui sutikus, Pirkėjas gali atsirinkti prekes pardavimo vietoje be išankstinio užsakymo. 

II. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMAS

2.1. Prekės tiekiamos Pardavėjo nurodyta kaina.

2.2. Jei nėra kitokio raštiško Šalių susitarimo, už prekes Pirkėjas atsiskaito grynaisiais, mokėjimo kortele arba mokėjimo pervedimu iš anksto. Mokėjimo pervedimas įskaitomas pinigams patekus į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

2.3. Nepriklausomai nuo Pirkėjo nurodytos mokėjimo paskirties, visos Pirkėjo įmokos Pardavėjui paskirstomos LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka be atskiro pranešimo Pirkėjui. Įmokos, skirtos tos pačios rūšies skoloms (pvz., netesyboms, pagrindinei prievolei ir t. t.) padengti, eilės tvarka be atskiro pranešimo Pirkėjui skiriamos skoloms, kurių terminas yra suėjęs (sueis) anksčiausiai, padengti, nepriklausomai nuo Pirkėjo nurodytos mokėjimo paskirties. Nepaisant aukščiau šiame punkte išdėstytų nuostatų, Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra Pirkėjo mokėjimus visų pirma skirti pagrindinei prievolei vykdyti.

2.4. Tuo atveju, jeigu Šalys turi (turės) priešpriešinių vienarūšių reikalavimų, atitinkamos Šalių prievolės gali baigtis vienašaliu Pardavėjo pareiškimu, nepriklausomai nuo to, ar suėjęs minėtų reikalavimų terminas. Atitinkamos Šalių prievolės pasibaigia vienoda apimtimi, kurią savo pareiškime nurodo Pardavėjas.

2.5. Pirkėjui vėluojant apmokėti Pardavėjui už prekes, Pardavėjas turi teisę vienašališkai stabdyti prekių pardavimą ir perdavimą Pirkėjui, įskaitant ir tų prekių, kurių užsakymai jau buvo Pardavėjo patvirtinti. Apie paminėtą prekių pardavimo ir perdavimo stabdymą Pardavėjas Pirkėjui atskirai nepraneša.

III. PREKIŲ IŠDAVIMO TVARKA

3.1. Prekes iš Pardavėjo parduotuvės/sandėlio ar kitos Pardavėjo nurodytos vietos Pirkėjas išsiveža savo transportu, arba Pardavėjas pagal atskirą susitarimą užsako transportą prekėms pristatyti, už kurį Pirkėjas atsiskaito su pervežėju ar Pardavėju tiesiogiai. Atskiru susitarimu prekes Pardavėjas pristato Pirkėjui savo sąskaita Pirkėjo nurodytu adresu.

3.2. Pardavėjas turi teisę pareikalauti, kad Pirkėjo įgaliotasis asmuo, paimdamas prekes iš Pardavėjo, pateiktų asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir nustatytos formos įgaliojimą (originalą), išduotą šiam asmeniui. Tačiau šalys susitaria, kad bet koks asmuo, priimantis prekes Pirkėjo nurodytu adresu, be atskiro įgaliojimo turi teisę jas priimti Pirkėjo vardu. Atitinkamai Pardavėjas, pristatęs prekes Pirkėjo nurodytu adresu, savo pasirinkimu turi teisę nereikalauti, kad prekes priimantis asmuo pateiktų įgaliojimą

3.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas raštu informuoti Pardavėją apie įgaliojimų atskiriems asmenims panaikinimą, įskaitant, bet neapsiribojant, įgaliojimų panaikinimą asmenims, nurodytiems Šalių sudarytose sutartyse. Pirkėjas užtikrina, kad jis teisėtai tvarko įgaliotųjų asmenų asmens duomenis ir turi teisę juos perduoti Pardavėjui (yra gautas duomenų subjekto sutikimas), kad Pardavėjas šiuos duomenis naudotų Pirkėjo atstovų identifikavimo tikslais.

3.4. Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, jog Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų Pirkėjo ir jo atstovų identifikavimo tikslu, kaip aptarta 3.5 punkte.

3.5. Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimant prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš Pirkėją (kai Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir (ar) Pirkėjo (tiek kai Pirkėjas yra fizinis asmuo, tiek kai Pirkėjas – juridinis asmuo) atstovą identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujojo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, tam, kad būtų identifikuotas Pirkėjas ir (ar) jo atstovui. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) tretysis asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo (kai Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir (ar) Pirkėjo (tiek kai Pirkėjas yra fizinis asmuo, tiek kai Pirkėjas – juridinis asmuo) atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų perdavimą Pardavėjui) tam, kad identifikuotų Pirkėją ir (ar) jo atstovus.

3.6. Pirkėjas atsako už Pardavėjo nuostolius, atsiradusius dėl 3.3–3.5 punktuose nustatytų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

3.7. Atskirai susitarus, prekės į Pirkėjo transportą pakraunamos Pardavėjo sąskaita. Tikslų prekių pakrovimo laiką Šalys suderina iš anksto. Pirkėjui daugiau kaip 30 min. pavėlavus atvykti pakrauti prekių, Pardavėjas turi teisę nukelti prekių pakrovimą į kitą Pardavėjui patogų laiką Pardavėjo darbo metu tą pačią arba kitą Pardavėjo darbo dieną.

3.8. Jeiatskiru susitarimu prekes Pardavėjas pristato Pirkėjui savo sąskaita Pirkėjo nurodytu adresu ar pagal atskirą susitarimą Pardavėjas užsako transportą prekėms pristatyti, Pirkėjas įsipareigoja iškrauti prekes ne vėliau kaip per 1 val. nuo prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu momento. Už kiekvieną pavėluotą iškrauti prekes valandą Pirkėjas moka Pardavėjui 30 Eur delspinigių.

3.9. Perdavus prekes Pirkėjui ar Pirkėjo vežėjui (įskaitant ir Pardavėjo užsakytą transportą, apmokamą Pirkėjo (pavyzdžiui, greitųjų siuntų tarnyba), už prekių kiekį, kokybę ir komplekto dalis atsako Pirkėjas. Jeigu yra prekių trūkumų ar defektų, už kuriuos atsakingas Pardavėjas ir kurių negalima nustatyti iš karto, priimdamas prekes, Pirkėjas raštu informuoja Pardavėją apie prekių trūkumus per 5 (penkias) dienas nuo prekių perdavimo dienos, ir Pardavėjas savo pasirinkimu: šias prekes pakeičia į kokybiškas arba grąžina už jas sumokėtus pinigus, arba neatlygintinai pašalina trūkumus, arba atitinkamai sumažina pirkimo kainą. Apie prekių defektus, už kuriuos atsakingas Pardavėjas ir kuriuos galima nustatyti iš karto priimant prekes, bei prekių kiekio ar asortimento neatitikimus privaloma pažymėti visuose prekių perdavimo dokumentų egzemplioriuose, tiksliai juos nurodant.

3.10. Pirkėjas, priimdamas prekes, įsipareigoja pasirašyti pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje ar, priklausomai nuo atvejo, kituose prekių dokumentuose, nepriklausomai, ar prekes iš Pardavėjo parduotuvės/sandėlio ar kitos Pardavėjo nurodytos vietos Pirkėjas išsiveža savo transportu, ar Pardavėjas pagal atskirą susitarimą užsako transportą prekėms pristatyti. Pirkėjas, priimdamas prekes, taip pat įsipareigoja pateiktas PVM sąskaitas faktūras suantspauduoti įmonės (parduotuvės, sandėlio) antspaudu.

3.11. Pirkėjas užtikrina, kad perduoti skirtas prekes priims Pirkėjo tinkamai įgaliotas asmuo. Nesant įgaliotojo asmens, pateikus prekes perdavimui, Pardavėjas turi teisę prekių neperduoti, o Pirkėjas kiekvienu tokiu atveju kompensuos dėl šios priežasties Pardavėjo patirtus nuostolius.

IV. ATITIKTIES SERTIFIKATO IR KITŲ ATITIKTIES DOKUMENTŲ PERDAVIMAS

4.1. Pardavėjas, patiekdamas Pirkėjui prekes pagal PVM sąskaitas faktūras, Pirkėjui paprašius, gali tuo pačiu metu pateikti atitikties sertifikato ar kito atitikties dokumento (jei yra), išduoto toms prekėms, kopijas.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:

4.2.1. Nenaudoti atitikties sertifikato ar kito atitikties dokumento ir sertifikavimo ženklų kitiems gaminiams.

4.2.2. Nenaudoti atitikties sertifikato ar kito atitikties dokumento ir sertifikavimo ženklų toms pačioms prekėms, gautoms iš kitų tiekėjų.

V. PREKIŲ TIEKIMAS UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS RIBŲ

5.1. Kai prekės skirtos išgabenti iš Lietuvos Respublikos, Pirkėjas įsipareigoja per 1 (vieną) dieną nuo prekių pristatymo dienos atsiųsti Pardavėjui faksu ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas paštu dokumentus (originalus), patvirtinančius prekių išvežimą iš Lietuvos teritorijos ir jų pristatymą į paskirties punktą: prekių importo deklaraciją (tuo atveju, kai prekės išvežamos už Europos Sąjungos ribų), prekių gavimo patvirtinimą (Acknowledgement of delivery of goods) ir CMR važtaraštį.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti 0,5 % dydžio baudą nuo bendros atitinkamų prekių kainos už kiekvieną 5.2 punkte nurodytų dokumentų pateikimo uždelsimo dieną, praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienos nuo prekių gavimo dienos.

VI. ATSAKOMYBĖ, GINČŲ SPRENDIMAS, KITOS SĄLYGOS

6.1.  Šalys įsipareigoja saugoti žinių ir duomenų apie bendrą veiklą konfidencialumą ir neteikti jų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymo ar šių Taisyklių numatytus atvejus, ar kai tai yra pagrįstai reikalinga, siekiant įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

6.2.  Pirkėjas patvirtina, kad jis teisėtai tvarko Pardavėjui pateikiamus savo ir Pirkėją atstovaujančių asmenų (įskaitant, bet neapsiribojant bet kuriuo Pirkėjo darbuotoju) asmens duomenis (jei tokie duomenys Pardavėjui pateikiami): atstovaujančio asmens vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, tel. numeris, fakso numeris, susisiekimo būdas (telefonu, el. paštu, faksu, paštu), kalba, kuria su nurodytu asmeniu patogiau bendrauti; ir turi teisę juos perduoti Pardavėjui, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų, siekdamas identifikuoti Pirkėjo atstovus, sudaryti prekių pardavimo, keitimo ir grąžinimo, pardavimo sutartis, taip pat kad asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, pristatantiems prekes Pirkėjui, kad šie juos tvarkytų, siekdami identifikuoti Pirkėją ir jo atstovus.

6.3. Prekinį kreditą pageidaujantis gauti ir (ar) gavęs Pirkėjas (fizinis asmuo) patvirtina sutinkantis pateikti Pardavėjui Pardavėjo ar jo pasirinktos kreditavimo riziką vertinančios įmonės ir (ar) Pardavėjo suteikiamą prekinį kreditą draudžiančios draudimo bendrovės nurodytus Pirkėjo asmens duomenis, kad Pardavėjas juos tvarkytų, siekdamas įvertinti pirkėjo mokumą, nustatyti prekinio kredito limitą ir (ar) drausti prekinį kreditą. Pirkėjas patvirtina sutinkantis, kad ankstesniame sakinyje įvardytus asmens duomenis Pardavėjas teiktų Pardavėjo pasirinktai kreditavimo riziką vertinančiai įmonei ir (ar) Pardavėjo suteikiamą prekinį kreditą draudžiančiai draudimo bendrovei (kaip duomenų valdytojui), kad nurodyta kreditavimo riziką vertinanti įmonė ir (ar) prekinį kreditą draudžianti draudimo bendrovė juos tvarkytų, siekdama įvertinti Pirkėjo mokumą, nustatyti prekinio kredito limitą ir (ar) drausti prekinį kreditą.

6.4. Pirkėjui laiku bei tinkamai neįvykdžius finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų Pardavėjui,  Pirkėjas sutinka ir suteikia teisę Pardavėjui be atskiro priminimo apie įsipareigojimų neįvykdymą atskleisti informaciją apie Pirkėją ir/arba sutartis su Pirkėju bei Pirkėjo įsipareigojimus pagal jas bet kuriems tretiesiems asmenims, taip pat viešai, ir/arba rinkti informaciją apie Pirkėją iš trečiųjų asmenų pačiam Pardavėjui tiesiogiai ar pasinaudojant kitų asmenų paslaugomis.

6.5. Pirkėjas, praleidęs nustatytus mokėjimo terminus, įsipareigoja padengti visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) atlyginimą asmenims, Pardavėjo pavedimu vykdysiantiems neteisminį ir (ar) teisminį skolos išieškojimą.

6.6. Pardavėjas atsako tik už tiesioginius dėl Pardavėjo kaltės atsiradusius Pirkėjo nuostolius; didžiausia Pardavėjo atsakomybės pagal konkrečių prekių pardavimo sutartį suma negali viršyti sumos, Pirkėjo sumokėtos už atitinkamas prekes. Ribojimas netaikomas Pardavėjo tyčios ar didelio neatsargumo atveju.

6.7. Apie visus rekvizitų pakeitimus Pirkėjas nedelsdamas privalo raštu informuoti Pardavėją.

6.8. Pardavėjas visada turi teisę neatidėliodamas, pranešęs raštu Pirkėjui, sustabdyti bet kokių savo įsipareigojimų ir/ar bet kokių susitarimų vykdymą, jei Pirkėjas pažeidė kurias nors sutarties (įskaitant ir šias Taisykles) sąlygas.

6.9.  Visi ginčai, kylantys tarp Šalių, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybomis. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Kauno apylinkės / apygardos teisme pagal teismingumą. Pardavėjas taip pat turi teisę savo pasirinkimu pareikšti ieškinį kompetentingame teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą. Ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę.

6.10. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. Apie Taisyklių pakeitimus skelbiama Taisyklių 1.2 p. nustatyta tvarka.

6.11. Jei susitarime, sudarytame tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra neatitinkančių Taisyklių ar prieštaraujančių Taisyklėms nuostatų, yra taikomos Taisyklių nuostatos, jeigu susitarime nėra aiškiai susitarta dėl konkrečių Taisyklių nuostatų netaikymo.

6.12. Tuo atveju, kai pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui parduodamų prekių saugos duomenų lapus (SDL), Šalys susitaria, kad SDL gali būti pateikiami, išsiunčiant juos bet kuriuo Pirkėjo elektroninio pašto adresu. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę gauti elektroniniu paštu Pardavėjo siunčiamus SDL, reguliariai tikrinti savo elektroninį paštą ir prisiima visą atsakomybę už nuostolius, susijusius su šių įsipareigojimų nevykdymu ar netinkamu vykdymu.

6.13. Kiekvieną kartą pirkdamas prekes Pirkėjas patvirtina ir garantuoja Pardavėjui, kad Pirkėjas yra mokus ir tinkamai vykdo savo įsipareigojimus kitiems kreditoriams. Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją iškilus grėsmei Pirkėjo mokumui, o taip pat  tuo atveju, jeigu neturi galimybių atsiskaityti su pirmesnės eilės kreditoriais.

6.14. Tuo atveju jei Pirkėjas neperka prekių iš Pardavėjo daugiau kaip dvejus kalendorinius metus, Pardavėjas turi teisę be atskiro pranešimo laikyti bet kokias su Pirkėju sudarytas ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis dėl prekių pardavimo negaliojančiomis.